Ramprakash Verma, Chief Editor

Gaurav Prakash, Editor

Dr. O.P. Singh, Chief Advisor

Bijay Singh, Editorial Advisor

Dr. Vinita Kapur, Advisor

Dr. Anil K. Chaturvedi, Advisor

Ashok Kumar Srivastava, Legal Advisor